salgsvilkår

Kunder

GDX AS er en grossist av ITV, porttelefoni og annen IP basert elektronikk og markedsfører produktene sine gjennom forhandlere for videresalg til sluttkunder i bedriftsmarkedet.

Man kan søke om å bli kunde/forhandler hos GDX AS ved å fylle ut søknadsskjema på sidene våre.


Priser

Alle priser er i NOK eksklusive mva. og frakt, ex works (se leveringsmåte). For dagsaktuelle priser, se alltid vår nettside (GDX.no).


Leveringsmåte

GDX benytter hovedsakelig Bring for leveranser i Norge. Kundespesifikke speditør ønsker kan diskuteres. Fraktavgiften er regulert etter Bring sine til enhver tids gjeldende satser.  GDX AS forbeholder seg retten til å etterfakturere ekstra frakt når kunden har blitt fakturert for postpakke(r) og forsendelse i etterkant viste seg å bli på flere postpakker eller ble sendt på pall.


Garanti

Eventuell garanti til kjøper og dens kunder vil følge den fra produsentens fastsatte garanti for produktet. GDX gir ikke kjøper eller dennes kunder egen garanti på produktene. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av Kjøpsloven §3. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.


Kjøper plikter å inspisere varen umiddelbart ved mottak. Eventuelle skader/manko skal anmerkes utleveringsseddel eller fraktbrev. Reklamasjon tilknyttet vareleveranse må finne sted innen 5 dager. Ved reklamasjon vedlegges fakturakopi for å dokumentere leveringsdato.


Garantien er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på leverandørens verksted i den ordinære arbeidstiden og returfrakt i forbindelse med dette. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantileveranser reparasjoner og vanlig service dekkes av selger/installatør. Dersom garantiservice må utføres hos selger/installatør eller bruker, kan leverandøren belaste selger/installatør for reise- og diettutgifter etter regning. Dette skal avtales på forhånd og i hvert enkelt tilfelle. Garantiansvaret bortfaller dersom det er gjort inngrep i utstyret uten leverandørens samtykke eller utstyret er påført skade som følge av ukyndig behandling/bruk.

 

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.


Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er selger erstatningsansvarlig i henhold til lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.


Restordre

På grunn av databransjens naturlige ustabilitet, forbeholder vi oss retten til ikke å sette produkter til restordre der tilgangen og prisnivået varierer kraftig.


Salgspant

GDX har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.


Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap på varen, dersom det er påvist feil eller mangler.

Dette gjelder likevel ikke hvis mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, som vi ikke kunne forventes å unngå eller forutse følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.


Support installasjonssted

Dersom det oppstår feil eller problemer med installert utstyr som ligger utenfor garantien må kunden sende en serviceforespørsel ved behov for support.

Serviceforespørsel skal inneholde fullstendige opplysninger om bl.a. produktmodell, serienummer, installasjonssted og en detaljert feil/problembeskrivelse. 

GDX tilbyr support etter dagens timesats for tekniker. Dersom produsenten bekrefter at feilbeskrivelsen i serviceforespørselen er relatert til at problemet/feilen kan dekkes av produktets garanti så tilrettelegger GDX for support.

Denne supporten kan bestå av fjernsupport fra GDX og/eller servicearbeid på installasjonsstedet. Servicearbeidet vil bli utført av en tekniker fra produsenten eller av en underleverandør som utfører oppdraget for produsenten.


Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nåværende vilkår ved endringer i lovgivningen.


Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg

Tvister angående GDX sine betingelser, samt tvister som relatert til handel med GDX, følger norsk lov med Halden tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.


Betaling

For kredittgodkjente kunder skjer betaling mot utsendt faktura. Ikke kredittgodkjente kunder betaler via bankoverførsel (forskuddsbetaling til vår konto).  Fakturaen leveres avgiftsfritt i pdf-format per e-post eller EHF. Ønsker du en papirfaktura tilsendt, tilkommer det et faktureringsgebyr på 45,-.

For kunder som ikke har en kredittgrense hos oss gjelder forskuddsbetaling, det tilkommer da et faktureringsgebyr på 45,- per ordre.


Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder GDX seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling. GDX tar forbehold om eventuelle trykkfeil på nettsiden vår og i andre publikasjoner som er utgitt av oss.


Reklamasjon

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre, og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven).  


Retur

Alle produkter som returneres skal registreres via skjema på vår nettside https://gdx.no/rma Når denne er bekreftet vil du motta en fraktseddel som er gyldig i inntil 10 dager etter utstedelse.

Gods som sendes på andre måter og eventuelt ankommer GDX umerket vil få en lengre behandlingstid og kan i visse tilfeller returneres til avsender uten behandling. Returfrakt belastes avsender.


Hvis kjøper sender inn et produkt til GDX for undersøkelse og dette ikke viser feilene kjøper har oppgitt, debiteres kjøper et feilsøkingsgebyr på NOK 350,- samt returfrakt. GDX forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt et returnert produkt skal repareres, erstattes med identisk produkt, tilsvarende produkt eller krediteres hvis garantiproduktet er gått ut av sortimentet. 


For å unngå transportskader, skal det benyttes original emballasje eller fraktemballasje som er godkjent av transportøren. Transportskader som skyldes mangelfull emballering, omfattes ikke av GDX sine garantiforpliktelser. 

Utstedelse av RMA-nummer eller fraktseddel for retur innebærer ikke at GDX har godkjent et produkt for eventuelle tiltak. For returer som er behandlet og sendt, deretter ikke hentet av kunden, og som dermed går i retur til GDX, forbeholder vi oss retten til å ta ut et ekspedisjonsgebyr på NOK 350,- for å dekke våre kostnader. 


Retur av defekte produkter

Forhåndserstatning skjer kun ved DOA (Dead On Arrival, død ved ankomst). DOA skal meldes innen 5 virkedager fra leveringsdato.


Avansert innbytte

I noen tilfeller så ønsker ikke sluttkunden å vente på reparasjon og i den forbindelse kan vi tilby avansert innbytte som en ekstra tjeneste.  

Nytt produkt bestilles på en ny ordre og gammelt/defekt produkt returneres til selger. Dersom produktet ikke lar seg reparere og skaden er dekket av garanti krediteres hele beløpet.

Dersom produktet lar seg reparere får kunden dette tilsendt og må betale for erstatningsproduktet som ble sendt. 


Spesialbestilte produkter 

Bestillingsvarer kan ikke returneres til oss, annet enn for garantihåndtering. Erstatning av defekte produkter skjer etter at det defekte produktet er sendt til GDX og den angitte feilbeskrivelsen er blitt bekreftet. 


Retur av feilbestilt produkt

Retur innen 14 dager fra pakken ble sendt fra leverandør

Varer som er feilbestilt av kjøper og som har en verdi på over NOK 350,- tar vi tilbake, men vi debiterer kjøper en feilbestillingsavgift på 10 % av verdien eller minst NOK 350,- .

Produkter som returneres for kreditering skal være komplette, feilfrie og i original emballasje. Hvis ikke så er tilfelle, forbeholder vi oss retten til å sende produktet tilbake til avsenderen. Returfrakt belastes avsender.


Retur på overskudd fra prosjekt

Retur skal skje innen 30 dager fra fakturadato. Gjelder kun varer som normalt lagerføres. Ellers kan ikke kreditering utføres. Kundens kost ved retur av nye produkter:

Er emballasje uåpnet?: 25% kost


Er emballasje sprettet og produktet ubrukt?: 50% kost


Er produktet brukt eller montert?: produktet kan ikke returneresKontakt:

https://gdx.no/rma  


E-post: 

rma@gdx.no


Telefonnummer:

+47 99 44 02 04