Salgsvilkår / Salgsbetingelser, GDX AS

Kunder

GDX AS er en grossist av ITV, porttelefoni og annen IP basert elektronikk og markedsfører produktene sine gjennom forhandlere for videresalg til sluttkunder i bedriftsmarkedet.

Man kan søke om å bli kunde/forhandler hos GDX AS ved å fylle ut søknadsskjemaet på gdx.no.


Priser og betaling

Alle priser er i NOK eksklusive mva. og frakt, ex works (se leveringsmåte). For dagsaktuelle priser, se alltid GDX.no. 

På grunn av store variasjoner i varetilgang og priser, forbeholder GDX seg retten til å kansellere hele eller deler av kundens ordre ved vesentlige prisendringer hos GDX sine leverandører. GDX plikter i så fall å informere kunden om kanselleringen uten ugrunnet opphold

For kredittgodkjente kunder skjer betaling mot utsendt faktura. Fakturaen leveres avgiftsfritt i pdf-format per e-post eller EHF. Ønsker du en papirfaktura tilsendt, tilkommer det et faktureringsgebyr på 45,-.

For kunder som ikke er kredittgodkjente skjer betaling forskuddsvis via bankoverførsel til GDX sin konto. 

Dersom faktura ikke betales ved forfall, vil det bli tillagt den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i.h.t. forsinkelsesrenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder GDX seg retten til å fjerne tidligere gitt kredittgodkjenning, uten nærmere varsel. 


Leveringsmåte

GDX benytter hovedsakelig Bring for leveranser i Norge. Kundespesifikke speditører kan diskuteres. Fraktavgiften er beregnet etter Bring sine til enhver tids gjeldende satser.  GDX AS forbeholder seg retten til å etterfakturere kjøper dersom de faktiske fraktkostnadene i ettertid viser seg å være større enn det som ble lagt til grunn i beregningen.


Reklamasjoner

Kjøper plikter å inspisere varen umiddelbart ved mottak. Eventuelle synlige skader/manko skal anmerkes utleveringsseddel eller fraktbrev og kan uansett ikke gjøres gjeldende overfor GDX dersom det ikke reklameres over dette innen 5 dager etter mottak av varene skader/manko må finne sted innen 5 dager. Ved reklamasjon vedlegges fakturakopi for å dokumentere leveringsdato.

Dersom annet ikke er avtalt, kan kjøper senest reklamere på andre mangler ved varene 12 måneder etter at kjøper mottok disse . Kjøper skal i alle tilfelle reklamere over mangler ved varene innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget, eller burde ha oppdaget, manglene.


For varer som er blitt returnert til GDX i forbindelse med reklamasjon, og hvor det viser seg at varen likevel ikke er mangelfull, faktureres kjøper et feilsøkingsgebyr på NOK 350,- samt returfrakt. Dersom varen viser seg å være mangelfull, forbeholder GDX seg retten til å avgjøre hvorvidt denne skal repareres, erstattes med identisk eller tilsvarende vare, eller krediteres hvis varen er gått ut av leverandørens sortiment.


GDX sitt ansvar

GDX er kun ansvarlig for verditap på varen når denne lider av en mangel. Det foreligger ingen mangel dersom den påståtte mangelen skyldes en hindring utenfor GDX sin kontroll som GDX ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av

GDX er ikke ansvarlig for andre økonomiske tap som følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor GDX forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.


Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er GDX erstatningsansvarlig i henhold til lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.


Garanti 

Eventuell garanti til kjøper og dens kunder vil følge den fra produsentens fastsatte garanti for produktet. GDX gir ikke kjøper eller dennes kunder egen garanti på produktene.


Salgspant

GDX har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.


Support installasjonssted

Dersom det oppstår feil eller problemer med installerte varer, må kunden sende en serviceforespørsel til GDX ved behov for support.

Henvendelser registreres på
https://www.gdx.no/kundeservice

Serviceforespørsel skal inneholde fullstendige opplysninger om bl.a. produktmodell, serienummer, installasjonssted og en detaljert feil/problembeskrivelse. 

GDX tilbyr fjernsupport etter dagens timesats for tekniker. 

Retur

Alle produkter som returneres skal registreres via skjema på vår nettside https://gdx.no/rma Når denne er bekreftet vil du motta en fraktseddel som er gyldig i inntil 10 dager etter utstedelse.

Gods som sendes på andre måter, og eventuelt ankommer GDX umerket, vil få en lengre behandlingstid og kan i visse tilfeller returneres til kjøper uten behandling. Returfrakt belastes avsender.

For å unngå transportskader, skal det benyttes original emballasje eller fraktemballasje som er godkjent av transportøren. Transportskader som skyldes mangelfull emballering, dekkes ikke av GDX. 

Utstedelse av RMA-nummer eller fraktseddel for retur innebærer ikke at GDX har godkjent et produkt for eventuelle tiltak. For returer som er behandlet og sendt, deretter ikke hentet av kunden, og som dermed går i retur til GDX, forbeholder vi oss retten til å ta ut et ekspedisjonsgebyr på NOK 350,- for å dekke våre kostnader. 

 

Spesialbestilte produkter

Bestillingsvarer kan ikke returneres til GDX, annet enn for mangels- eller produsentens garantihåndtering. Erstatning av mangelfulle varer skjer etter at det defekte produktet er sendt til GDX og den angitte feilbeskrivelsen er blitt bekreftet.

 

Retur av feilbestilt produkt eller overskudd

Varer som er feilbestilt av kjøper eller kjøper sitter igjen med og som har en verdi på over NOK 350,- kan returneres til oss innen 30 dager, men vi debiterer kjøper en feilbestillingsavgift på 10 % av verdien, i alle tilfelle minst NOK 350,- .

Alle produkter som returneres skal registreres via skjema på vår nettside https://gdx.no/rma Når denne er bekreftet vil du motta en fraktseddel som er gyldig i inntil 10 dager etter utstedelse.

Produkter som returneres for kreditering skal være komplette, feilfrie og i original emballasje. Hvis ikke så er tilfelle, forbeholder vi oss retten til å sende produktet tilbake til kjøperen. Returfrakt belastes avsender.

Gjelder kun varer som normalt lagerføres.


Forbehold

GDX tar forbehold om eventuelle trykkfeil på gdx.no og i andre publikasjoner som er utgitt av GDX. GDX forbeholder seg også retten til å endre disse vilkårene uten varsel. . 

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg

Tvister angående GDX sine betingelser, samt tvister som relatert til handel med GDX, følger norsk lov med Halden tingrett som verneting . Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.